ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

      การทำให้แห้งเป็นวิธีหนึ่งของการถนอมอาหาร ซึ่งนิยมทำกันทั้งระดับชาวบ้านและอุตสาหกรรมมาช้านานแล้ว การทำให้แห้งมีหลายวิธี เช่น การตากด้วยแสงอาทิตย์ การอบแห้งด้วยลมร้อน และการอบแห้งแบบเย็นเยือกแข็งเป็นต้น วิธีตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์ จะมีความสะดวกและสิ้นค่าใช้จ่ายน้อย โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การตากแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบดั้งเดิม เช่น การตากเนื้อ ปลา พืช ผักและผลไม้ จะมีปัญหาเรื่องฝุ่นละออง มีเชื้อจุลินทรีย์ แมลงวันตอมเป็นพาหะนำเชื้อโรค และทำให้เกิดหนอนขึ้นได้ เมื่อฝนตกหรืออากาศเย็น การตากอาจมีปัญหาเรื่องเชื้อรา เป็นเหตุให้เก็บไว้ได้ไม่นาน ทำให้ผู้บริโภคอาจเจ็บป่วยได้ ได้มีการพัฒนาการอบแห้งโดยใช้ตู้อบแห้งจากแหล่งพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง

บริการออกแบบติดตั้งห้องอบแสงอาทิตย์ตามมาตราฐาน กรมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
ระบบอบแห้งมี 2 ระบบ 

 ระบบ PASSIVE

ระบบ ACTIVE

ระบบความร้อนเสริมในกรณีแสงแดดไม่เพียงพอ

1.ใช้ร่วมกับ Gasifier 

2.ใช้ร่วมกับระบบ Heat Pump หรือ Heater

3.ใช้ร่วมกับแก๊สชีวภาพ

 ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,051,357